مسئولیت اجتماعی برند راشا

همواره سلامتی از اولویت های اصلی خانواده راشا بوده است. در همین راستا، کلاب راشا با هدف برقراری رابطه ی موثر بین برند راشا و افراد مخاطب در جامعه و همچنین گسترش سلامتی جسمی و روحی و آگاهی بخشی به افراد جامعه طراحی شده.است. مسئولیت اجتماعی به دسته ای از فعالیت ها گفته می شود که تاثیر مثبت و قابل توجهی را بر دنیای اطراف، محیط زیست،مشتریان، مخاطبین و …. بگذارد. ما در خانواده راشا مسئولیت اجتماعی رو بخشی از هویت خودمان میدانیم به همین منظور بخشی از فعالیت های راشاکلاب را به اجرای مسئولیت اجتماعی برند راشا اختصاص داده ایم.

گام های ما در جهت مسئولیت اجتماعی

Frame 1204 2
Frame 1203 1 1
Frame 1206 1 2
Frame 1209 2 3
Frame 1208 2 2
Frame 1210 1 2